I Mozambique, Ghana, Sierra Leone, Liberia og Angola støtter IBIS skoleprojekter hvor der bliver undervist i : 

• Malaria, TB og andre smitsomme sygdomme
• Under- og fejlernæring
• Vand og hygiejne
• Sundhed og generelle levevilkår.

Bekæmpelsen af børnedødlighed starter med uddannelse - skolen for Livet. En skole hvor:

• Børn lærer at tage ansvar på sig i forhold til basale sundhedsvilkår
• Børn forstår at bruge denne viden i forhold til forældre og familie
• Børn bliver forældrenes bedste rådgivere i forhold til sundhedsvilkår

De mest sårbare og udsatte tager sagen i egne hænder:

• Børn sætter sundhedsdagsordenen i lokalområderne
• Børn bruger lokalmedier (ofte radio) til at fortælle om sundhedsforhold

Overordnet projektbeskrivelse

IBIS’ tilgang til at arbejde med at reducere børnedødelighed i Afrika går gennem vores skole og uddannelsesprogrammer i de pågældende lande. Et vigtigt sted at bryde den onde cirkel som fattigdom og børnedødelighed udgør, er ved at lave en indsats over for børn i grundskolen. Adgang til undervisning giver piger og kvinder en øget forståelse for basal sundhed, ernæring og familieplanlægning. Med UNESCO som kilde, så har en person der er født i en familie som både kan læse og skrive bedre chancer for at overleve børnedødelighed, gifter sig senere og får sundere børn.

Mange børn i de pågældende lande har ringe eller ingen mulighed for grundskole uddannelse. I nogle af landene er mange af børnene holdt uden for skolen på grund af borgerkrig og i det omfang de har adgang til grundskole er undervisningen mangelfuld, forholdene i skolen så dårlige, at skolegangen kun har ringe betydning for børnenes fremtid. I de pågældende lande har IBIS programaktiviteter der arbejder med at få børn i grundskole, sikre en god undervisning, så de lærer noget og involverer lokalsamfundet, så alle tager ansvar for at børnene får skolegang.

Børn der lærer hvordan man beskytter sig mod malaria, hvordan man undgår fejlernæring og i det hele taget forstår betydningen af basale sundhedsfærdigheder, har en viden de kan tage med sig i deres eget liv, men de er også her og nu gode budbringere til deres forældre og familie i forhold til at sikre basale sundhedsfærdigheder. Samtidig er det en langsigtet investering der gør, at de på længere sigt kan tage ordentligt vare på deres egne børn. Der støttes op om undervisningen af børnene gennem arbejdet med forældreråd og skolebestyrelser, hvor lokalsamfund og skole møder hinanden, ligesom lærerne sættes i stand til at undervise i emnerne gennem efteruddannelse.

I IBIS uddannelsesprogrammer i de pågældende lande vil der blive udarbejdet en komponent – Life Skills – der skal lære børnene, hvordan de tager vare på en række basale sundhedsfærdigheder. Der vil blive udviklet et undervisningsprogram der kombinerer forståelse og praktisk erfaring omkring sundhedsforhold. Lokalsamfundene vil også blive inddraget, så der skabes mulighed for synergi.

Projektets overordnede mål

• Færre sygdomme blandt børnene og deres familier i lokalsamfundet efter 3 år
• På længere sigt lavere børnedødelighed i områderne

Projektets umiddelbare mål

• At børnene ved, hvordan man beskytter sig mod malaria, TB og andre smitsomme sygdomme, og forstår basale sundhedsvilkår og årsagerne til fejl- og underernæring
• At børnene forstår hvordan de kan bruge denne viden – og bruger den
• At (1500) lærere underviser kvalificeret i Life Skills i de berørte skoler
• At forældrebestyrelser og skoleråd er engageret i udbredelsen af Life Skills

Projektets målgruppe

Målgruppen for IBIS’ skole og uddannelsesprogrammer i de pågældende lande er børn i grundskolealderen, deres forældre og familie samt lokalsamfundet herunder skolebestyrelser og netværk. Endvidere vil lærerne være en del af målgruppen.

Projektets effekt

Projektet vil blive integreret i Ibis’ uddannelsesprogrammer, der arbejder med kvalitetsforbedring af grundskolen og indslusning i skolen af børn, der ellers var for gamle til at komme i skole. I Mozambique arbejdes der i 6 distrikter, i Ghana i 4 distrikter, og i Angola i én provins. Programmerne i Liberia og Sierra Leone arbejder i henholdsvis 4 distrikter og 1 provins. I alt vil over 500 skoler blive en del af projektet, og vi har fat i omkring 100,000 elever hvoraf ca. 40.000 er piger.

Børnene i de deltagende skoler vil få en viden om bedre sundhedstilstand og være i stand til at udbrede forståelsen af sygdomsårsager og sammenhænge til deres familier i projektperioden. På længere sigt vil dette manifestere sig i mindre sygelighed og børnedødelighed, når børnene selv stifter familie.

Her og nu effekten i forhold til at redde børn er svær at præcisere, men med baggrund i bl.a. rapport fra Oxfam er der beregninger der viser, at denne type uddannelsesprojekt kan nedbringe børnedødeligheden med op til 50 %. Beregningerne viser også, at for pigernes vedkommende betyder en bedre uddannelse, at børnedødeligheden reduceres med 50 % i forhold til deres egne (kommende) børn.

Lærerne i de deltagende skoler vil blive opkvalificeret til at undervise i Life Skills, og denne kompetence vil fortsat være til stede efter projektets ophør.

For skolebestyrelserne vil involveringen i udviklingen af Life Skills i skolerne øge deres forståelse for sygdomsårsager og – sammenhænge samt deres motivation i forhold til en videreførelse af faget Life Skills, også efter projektets ophør.